Kāda ir pārdošanas opcijas patiesā vērtība. Opciju patiesās vērtības noteikšanas modeļi,riska mērīšanas metodes un tirdzniecības stratēģijas


Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Kāda ir atšķirība starp patieso vērtību un laika vērtību? Atbilde 1: Paņemiet aktīva pašreizējo cenu un atņemiet sākotnējo cenu.

Grāmatvedības padomes lēmums Rīgā Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr. Pieņemt Latvijas grāmatvedības standartu Nr.

Privāto Uzņēmumu Akciju Opciju

Noteikt, ka Latvijas grāmatvedības standarts Nr. Grāmatvedības padomes priekšsēdētājs A. Malējs Latvijas grāmatvedības standarts Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Latvijas grāmatvedības standarts Nr. Standarts attiecas uz atbilstoši likumam "Par uzņēmumu gada pārskatiem" sagatavotu atsevišķa uzņēmuma finanšu pārskatu un atbilstoši likumam "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" sagatavotu konsolidēto finanšu pārskatu.

Standartā lietotie termini: 3. Pakalpojumus var sniegt vienu vai vairākus periodus; 3.

Privāto uzņēmumu akciju opciju patiesā vērtība, jaunākie raksti

Ieņēmumos iekļauj parastā darbībā gūtos saimnieciskos labumus, kurus saņēmis vai saņems pats uzņēmums. Trešās personas vārdā iekasētās summas, piemēram, pievienotās vērtības nodoklis vai namu apsaimniekotāju iekasētā maksa par elektrību, siltumu, atkritumu izvešanu u. Ja uzņēmums darbojas kā komercaģents vai starpnieks, bruto saņemtie saimnieciskie labumi arī ietver citas personas vārdā un labā iekasētās summas, kuras nepalielina šā uzņēmuma pašu kapitālu, un tādēļ nav šā uzņēmuma ieņēmumi.

Ieņēmumi ir tikai šās citas personas maksātā atlīdzība uzņēmumam par sniegtajiem komercaģenta vai starpnieka pakalpojumiem. Šis standarts neaplūko ieņēmumus no: 5. Darījumu atzīšana un ieņēmumu novērtēšana 6.

dzīvsudraba tirdzniecības platforma ar dziļu platformu

Standartā noteiktos darījumu atzīšanas nosacījumus parasti piemēro atsevišķi katram darījumam. Tomēr dažos gadījumos, lai atspoguļotu darījuma būtību, ieņēmumu atzīšanas nosacījumus piemēro viena darījuma atsevišķām sastāvdaļām. Piemēram, ja preces pārdošanas cenā ir iekļauta nosakāma summa tās turpmākajai apkalpošanai, šī summa tiek atskaitīta un to atzīst kā ieņēmumus tajā periodā, kurā sniedz pakalpojumu.

Savukārt ieņēmumu atzīšanas nosacījumus piemēro diviem vai vairākiem darījumiem kopā, ja tie ir saistīti tā, Interneta ieņēmumi par miljonu to ekonomiskā būtība nav saprotama, neaplūkojot darījumus kopumā.

Piemēram, uzņēmums var pārdot preces un tajā pašā laikā noslēgt atsevišķu līgumu par šo preču atpirkšanu vēlāk.

pelnīt naudu ar binārām opcijām ir reāli

Tādā gadījumā abus darījumus aplūko kopā. Ieņēmumu summu no darījuma nosaka uzņēmuma un aktīva pircēja vai lietotāja savstarpēji noslēgtā līgumā.

Ieņēmumus novērtē saņemtās vai saņemamās atlīdzības patiesajā vērtībā, ņemot vērā atlaides. Vairumā gadījumu atlīdzība ir naudā vai tās ekvivalentu veidā, un ieņēmumi ir summa, kas saņemta vai jāsaņem naudā vai tās ekvivalentos. Ja naudas vai tās ekvivalentu saņemšana ir atlikta, atlīdzības patiesā vērtība var būt mazāka par saņemtās vai saņemamās naudas nominālsummu.

Piemēram, uzņēmums pircējam var izsniegt bezprocentu kredītu vai kā atlīdzību par preču pārdošanu pieņemt no pircēja parādzīmi, kuras procentu likme ir zemāka nekā tirgus procentu likme.

Ja vienošanās faktiski ir finansēšanas darījums, atlīdzības patieso vērtību nosaka, diskontējot visas nākotnē saņemamās summas pēc nosacītās procentu likmes. Nosacīto procentu likmi nosaka: 9.

riska iespējas

Starpību starp atlīdzības patieso vērtību un tās nominālsummu atzīst par procentu ieņēmumiem saskaņā ar šā standarta Ja preces vai pakalpojumus maina pret līdzīga veida un vērtības precēm vai pakalpojumiem, maiņu neuzskata par darījumu, kas rada ieņēmumus. Tas paras­ti attiecas uz preču krājumiem, lai laikus apmierinātu pieprasījumu pēc attiecīgām precēm. Ja preces pārdod vai pakalpojumus sniedz apmaiņā pret atšķirīgām precēm vai pakalpojumiem, maiņu uzskata par darījumu, kas rada ieņēmumus.

Ieņēmumus novērtē saņemto preču vai pakalpojumu patiesā vērtībā, kuru koriģē par samaksāto naudu vai tās ekvivalentu summu. Ja saņemto preču vai pakalpojumu patieso vērtību nav iespējams ticami novērtēt, ieņēmumus novērtē atdoto preču vai sniegto pakalpojumu patiesajā vērtībā, kuru koriģē par samaksātās naudas vai tās ekvivalentu summu. Preču pārdošana Ieņēmumus no preču pārdošanas atzīst tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi: Lai izvērtētu, kad uzņēmums ir nodevis pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības, analizē kāda ir pārdošanas opcijas patiesā vērtība apstākļus.

Ja uzņēmums patur nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus, darījums nav pārdošana un ieņēmumus neatzīst. Uzņēmums var paturēt nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības, piemēram, ja: Preču pārdošanu atspoguļo, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.

bezsaistes ieņēmumi

Darījums ir preču pārdošana, un ieņēmumus atzīst, piemēram, ja uzņēmums ir nodevis pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus, bet saglabā juridiskās īpašuma tiesības uz precēm, lai nodrošinātu samaksas saņemšanu vai lai garantētu iespēju pircējam saņemt atpakaļ par preci samaksāto naudu, ja pircējs nav apmierināts ar pirkumu. Ieņēmumus un izdevumus, kuri attiecas uz vienu darījumu vai citu notikumu, atzīst vienlaikus saskaņošanas princips.

Ja nav iespējams ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar preču pārdošanas darījumu, ieņēmumus neatzīst, bet jebkuru jau saņemto atlīdzību atzīst par saistībām pret pircēju.

Opcija, kas dod tiesības iegādāties opciju. Akciju opcija. Pircēja iespējas izmantošanas piemērs

Pakalpojumu sniegšana Ja var ticami aplēst pakalpojumu sniegšanas darījuma rezultātu, ar šo darījumu saistītos ieņēmumus atzīst, ņemot vērā to, kādā pakalpojumu sniegšanas izpildes pakāpē kāda ir pārdošanas opcijas patiesā vērtība ir bilances datumā. Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi: Ieņēmumu atzīšanu, ņemot vērā darījuma izpildes pakāpi izpildes apjomu procentosbieži sauc par procentuālās izpildes metodi.

Ja uzņēmums noslēdzis līgumu par pakalpojumu sniegšanu, kur līgumdarbu izpildes sākuma un beigu datums noteikts dažādos pārskata periodos piemēram, par individuāli pasūtītas datorprogrammas vai finanšu sistēmas izveidošanu un ieviešanu vai par projekta vadītāju pakalpojumiem informācijas tehnoloģiju un sistēmu ieviešanāieņēmumu atzīšana, piemērojot procentuālās izpildes metodi, sniedz uzņēmumam nepieciešamo informāciju par sniegto pakalpojumu apjomu un darbības rezultātiem attiecīgajā pārskata periodā.

Uzņēmums parasti spēj veikt ticamas aplēses par ieņēmumiem no pakalpojumu sniegšanas pēc tam, kad tas ir vienojies ar citām darījumā iesaistītajām personām par: Uzņēmums pārbauda un, ja nepieciešams, precizē aplēses par ieņēmumiem no pakalpojumu sniegšanas.

bināro opciju ģenēzes matricas tirdzniecības sistēma

Pakalpojumu sniegšanas darījuma izpildes pakāpi izpildes apjomu procentos uzņēmums kāda ir pārdošanas opcijas patiesā vērtība, pamatojoties uz: Pakalpojumus, kurus sniedz, veicot nenoteiktu darbību skaitu pārskata periodā, ieņēmumus šajā periodā atzīst pēc lineārās metodes, ja nav pierādījumu tam, ka kāda cita metode labāk atspoguļo pakalpojumu izpildi.

Ja kāda darbība ir daudz nozīmīgāka par pārējām, ieņēmumu atzīšanu atliek, līdz tiek veikta nozīmīgā darbība.

Ja nav iespējams ticami aplēst pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu, ieņēmumus atzīst tikai tādā apmērā, kādā varēs atgūt atzītos izdevumus. Pakalpojumu sniegšanas darījuma izpildes sākuma posmos bieži nav iespējams ticami aplēst darījuma iznākumu, lai gan ir pārliecība, ka uzņēmums atgūs ar darījumu saistītās izmaksas.

Šajos gadījumos ieņēmumus atzīst tikai tik lielā summā, kādā paredz atgūt ar darījumu saistītās izmaksas.

Show full item record Abstract Maģistra darbs ir opciju tirdzniecības stratēģiju un tirgus vērtību noteikšanas, riska mērīšanas nolūkos, pētījums. Darbs izstrādāts piecos posmos.

Tik ilgi, kamēr nav iespējams ticami aplēst darījuma iznākumu, peļņu neatzīst. Ja nav iespējams ticami aplēst pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu un nav ticams, ka tiks atgūtas ar darījumu saistītās izmaksas, ieņēmumus neatzīst un radušās izmaksas atzīst par izdevumiem. Ja vairs nepastāv nenoteiktība, kas kavēja ticami aplēst darījuma iznākumu, ieņēmumus atzīst saskaņā ar šā standarta Procenti, autoratlīdzības un dividendes Ieņēmumus, kas rodas, ja citas personas lieto uzņēmuma aktīvus un tādēļ saņem procentus, autoratlīdzības vai dividendes, atzīst, piemērojot šā standarta Ieņēmumus atzīst, piemērojot šādas metodes: Aktīva faktiskais ienesīgums ir procentu likme, kas nepieciešama, lai diskontētu nākotnē saņemamās naudas summas, kuru saņemšana gaidāma aktīva lietošanas laikā, lai tās pielīdzinātu aktīva sākotnējai uzskaites vērtībai.

Privāto Uzņēmumu Akciju Opciju Patiesā Vērtība - Privāto Uzņēmumu Akciju Opciju Patiesā Vērtība

Procentu ieņēmumos ietilpst amortizācijas summa diskontam, uzcenojuma vai citai starpībai starp parādzīmes sākotnējo uzskaites summu un summu termiņa beigās.

Ja pirms procentus pelnoša ieguldījuma iegādes ir uzkrāti nesamaksāti procenti, par ieņēmumiem atzīst saņemtos procentus tikai periodā pēc ieguldījuma iegādes.

Ja dividendes par pašu kapitāla vērtspapīriem izziņo pirms to iegādes, šīs dividendes atskaita no vērtspapīru izmaksām. Autoratlīdzības uzkrāj saskaņā ar attiecīgā līguma noteikumiem un atzīst saskaņā ar Ja līguma nosacījumi neatbilst uzkrāšanas principam, tad ieņēmumus atzīst, pamatojoties uz citiem sistemātiskiem un racionāliem pieņēmumiem.

Laidienu arhīvs

Ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī procentu, autoratlīdzību un dividenžu ieņēmumus atzīst tikai tad, ja ir ticams, ka uzņēmums saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus.

Ja rodas šaubas par ieņēmumos jau uzskaitītās summas saņemšanu, tad summu, kuras saņemšana vairs nav ticama, atzīst par izdevumiem piemēram, veidojot uzkrājumus nedrošiem parādiemnevis par sākotnēji atzītas ieņēmumu summas korekciju. Informācijas atklāšana Papildus likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un citos Latvijas grāmatvedības standartos pieprasītajai informācijai uzņēmums sniedz arī šādu informāciju attiecīgi peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai pielikumā :