Kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām. Galvenie nosacījumi mājokļa kredītam | SEB banka


Satversmes tiesa vērtē vecuma pensijas minimālo apmēru Dalies ar šo rakstu Tiesībsargs valdībai devis laiku līdz šī gada 1. Šī jau ir ceturtā pirmstiesas brīdinājuma vēstule, ko tiesībsargs nosūtījis valdībai, saistībā ar nabadzības riskam visvairāk pakļauto Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzību. Ja valdība noteiktajā termiņā trūkumus nenovērsīs, tiesībsargs vērsīsies Satversmes tiesā. Lēmumi sociālo tiesību jomā parasti vairāk atkarīgi nevis no juridiskiem, bet politiskiem apsvērumiem, kas savukārt atkarīgi no likumdevēja priekšstata par valsts sociālo pakalpojumu sniegšanas principiem, valsts ekonomiskās situācijas un sabiedrības vai kādas tās daļas īpašas nepieciešamības pēc valsts palīdzības vai atbalsta. Tiesību akti paredz, ka vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu SNPkuram atkarībā no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža tiek piemērots koeficients.

Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 apbūves zeme — zemesgabals, kura apbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei tajā vai kuram domāto ceļu, ielu vai inženierkomunikāciju pievada izbūvei izsniegta būvatļauja pēc Zemesgabals nav uzskatāms par apbūves zemi, ja būvatļauja būvdarbu veikšanai ir izsniegta: a līdz Ja salīdzināmu preču vai pakalpojumu cenu nav iespējams konstatēt, tirgus vērtība ir: a precēm — summa, kas nav mazāka par attiecīgo preču vai līdzīgu preču pirkuma cenu, vai, ja pirkuma cenas nav, pašizmaksa, ko nosaka piegādes laikā, b pakalpojumiem — summa, kas nav mazāka par visām izmaksām, ko radījusi pakalpojuma sniegšana; 28  trešās teritorijas: a šādas Eiropas Savienības teritorijas, kas ir Eiropas Savienības muitas teritorijas daļas, — Atosa kalns, Kanāriju salas, Francijas teritorijas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību Likuma darbības joma Likums nosaka nodokļa maksātājus, ar nodokli apliekamos darījumus un to ar nodokli apliekamo vērtību, preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietu, nodokļa likmes un atbrīvojumus no nodokļa, prasības nodokļa maksāšanai un administrēšanai, kārtību, kādā nodoklis maksājams valsts budžetā, noteikumus priekšnodokļa atskaitīšanai un nodokļa atmaksāšanai, kā arī citus noteikumus nodokļa piemērošanai iekšzemē un atbildību par šā likuma pārkāpumiem.

Nodokļa maksātāji 1 Nodokļa maksātājs ir persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta. Saimnieciskā darbība 1 Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību tai skaitā jebkuru ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju darbība, lauksaimnieciska darbība.

kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām

Ar nodokli apliekamie darījumi 1 Ar nodokli apliekamie darījumi ir šādi saimnieciskās darbības ietvaros kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām veikti darījumi: 1 preču piegāde tai skaitā preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā un preču eksports par atlīdzību; 2 pakalpojumu sniegšana par atlīdzību; 3 preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību.

Preču piegādei par atlīdzību un pakalpojuma sniegšanai par atlīdzību pielīdzināmie darījumi 1 Par preču piegādi par atlīdzību uzskata reģistrēta nodokļa maksātāja saimnieciskajā darbībā izmantojamo aktīvu daļu nodošanu bez atlīdzības savām vai sava personāla privātajām vajadzībām vai šo aktīvu daļu izmantošanu citiem mērķiem, nevis savas saimnieciskās darbības vajadzībām, ja priekšnodoklis par attiecīgajām precēm vai to sastāvdaļām bijis pilnīgi vai daļēji atskaitīts.

Darījumi, kurus neuzskata par preču piegādi par atlīdzību vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību 1 Par preču piegādi par lētākās iespējas neuzskata saimnieciskās darbības vajadzībām paredzēto preču izmantošanu paraugu vai mazas vērtības dāvanu veidā.

Preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību pielīdzināmie darījumi 1 Par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību uzskata kustamas lietas — iekšzemes nodokļa maksātāja saimnieciskajā darbībā izmantojamo aktīvu daļas — nosūtīšanu vai transportēšanu no iekšzemes uz galamērķi citā dalībvalstī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai šajā dalībvalstī, ja šo pārvietošanu veic pats iekšzemes nodokļa maksātājs vai cita persona viņa vārdā.

Darījums tiek uzskatīts par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā ar brīdi, kad šis nosacījums vairs netiek pildīts.

Budžets Saeimā. I Šo budžetu nevienā mīkstināšanas virzienā vairs nav iespējams kustināt.

Preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību pielīdzināmie darījumi 1 Par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību uzskata nodokļa maksātāja saimnieciskajā darbībā izmantojamo aktīvu daļas nosūtīšanu vai transportēšanu no citas dalībvalsts uz iekšzemi, ja šo pārvietošanu saskaņā ar šā likuma 8.

Preču tālpārdošanas darījumi 1 Šā likuma izpratnē preču tālpārdošana ir preču piegāde, kurā preču piegādātājs vai trešā persona preču piegādātāja vārdā nosūta vai transportē preces no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi: 1 preču saņēmējs ir nereģistrēts nodokļa maksātājs, citas dalībvalsts nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs; 2 piegādātās preces nav jauni transportlīdzekļi un nav preces, kas paredzētas montēšanai vai uzstādīšanai; 3 piegādāto preču kopējā vērtība bez nodokļa iepriekšējā vai kārtējā kalendāra gadā ir sasniegusi vai pārsniegusi attiecīgajā dalībvalstī noteikto reģistrācijas slieksni nodokļa maksātāju reģistrā vai preču piegādātājs ir izvēlējies reģistrēties preču tālpārdošanas nolūkiem attiecīgās dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā pirms reģistrācijas sliekšņa sasniegšanas, vai arī piegādātās preces ir preces, kurām piemēro akcīzes nodokli.

Darījumi PVN grupas ietvaros 1 Ja reģistrēti iekšzemes nodokļa maksātāji ir PVN grupas dalībnieki, uzskata, ka viena PVN grupas dalībnieka saimniecisko darbību veic visa PVN grupa, un jebkuru PVN grupas dalībnieka veikto preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu vai preču vai pakalpojumu saņemšanu uzskata par PVN grupas veikto preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu vai preču vai pakalpojumu saņemšanu.

Darījumi, kuros izmanto vaučeru 1  Jebkuru viena mērķa vaučera nodošanu, ko veic nodokļa maksātājs, kurš darbojas savā vārdā, uzskata par tādu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, uz ko vaučers attiecas.

kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām

Faktisko preču nodošanu vai faktisko pakalpojumu sniegšanu apmaiņā pret viena mērķa vaučeru, ko piegādātājs vai sniedzējs pieņem kā atlīdzību vai daļēju atlīdzību, neuzskata par patstāvīgu darījumu. III nodaļa Darījuma vieta Preču piegādes vieta 1 Ja preces nosūta vai transportē, preču piegādes vieta arī preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā ir vieta, kur preces atrodas brīdī, kad sākas preču nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam.

Preču piegādes vieta tālpārdošanas darījumos 1 Preču tālpārdošanas darījumos par preču piegādes vietu uzskata dalībvalsti, kurā preces atrodas brīdī, kad beidzas to nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam. Preču piegādes vieta uz kuģiem, gaisakuģos un vilcienos 1 Ja preces piegādā pasažieriem uz kuģiem, gaisakuģos vai vilcienos to pārvadājuma posmā Eiropas Savienības teritorijā, preču piegādes vieta ir pasažieru pārvadājuma sākumpunkts.

kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām

Gāzes, siltumenerģijas, elektroenerģijas un dzesēšanas enerģijas piegādes vieta 1 Ja nodokļa maksātājam piegādā gāzi, izmantojot dabasgāzes sistēmu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīklus, kas ir pieslēgti šai nopelnīt naudu internetā android, kā arī piegādā elektroenerģiju, siltumenerģiju vai dzesēšanas enerģiju, ko nodrošina pa siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas tīkliem, preču piegādes vieta ir šā nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības mītnes vieta vai vieta, kur tam ir pastāvīgā iestāde, vai, ja šai personai nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi: 1 nodokļa maksātāja saimnieciskā darbība ir gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas pirkšana un tālākpārdošana; 2 nodokļa maksātāja gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas paša patēriņš ir niecīgs.

Preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vieta 1 Ja veikta preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā, preču iegādes vieta ir tā dalībvalsts, kurā preces atrodas kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām, kad beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam. Jauna transportlīdzekļa iegādes Eiropas Savienības teritorijā vieta 1 Ja nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs, veic jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā, šā transportlīdzekļa iegādes vieta ir tā dalībvalsts, kurā transportlīdzekli reģistrē.

Preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī vieta 1  Gadījumā, kad veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī, preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā vieta ir tā dalībvalsts, no kuras preču piegādātājs vai trešā persona viņa vārdā preces nosūta vai transportē. Preču importa vieta 1 Preču importa vieta ir tā dalībvalsts, kurā noslēdz preču importa muitas procedūru.

Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanas vispārīgie noteikumi 1 Ja pakalpojums tiek sniegts nodokļa maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vieta, ja šajā likumā nav noteikts citādi, ir: 1 pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta; 2 pakalpojuma saņēmēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā; 3 pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām

Kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides un cita līdzīga rakstura pakalpojuma sniegšanas vieta 1 Tāda pakalpojuma un papildpakalpojuma sniegšanas vieta, kurš saistīts ar biļešu iegādi kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai citiem līdzīga rakstura pasākumiem piemēram, gadatirgi, izstādesja to sniedz nodokļa maksātājam, ir attiecīgo pasākumu faktiskās norises vieta. Pasažieru transporta pakalpojuma sniegšanas vieta Pasažieru transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur faktiski notiek pasažieru pārvadājums proporcionāli iekšzemē un citās valstīs veiktajiem attālumiem.

Preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta 1 Tāda preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta, kas nav preču transporta pakalpojums Eiropas Savienības teritorijā, ja šo pakalpojumu sniedz personai, kas nav nodokļa maksātājs, ir vieta, kur faktiski notiek preču pārvadāšana proporcionāli iekšzemē un citās valstīs veiktajiem attālumiem.

Ar preču transportēšanu saistīta pakalpojuma sniegšanas vieta Ja preču iekraušanas, izkraušanas, pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumu, kā arī citu ar preču transportēšanu saistīto pakalpojumu sniedz personai, kas nav nodokļa maksātājs, pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur šis pakalpojums faktiski tiek sniegts.

Ar kustamu lietu saistīta pakalpojuma sniegšanas vieta 1 Ja ar kustamu lietu saistītu pakalpojumu tai skaitā novērtēšana, remonts, apkope, apstrāde, pārstrāde sniedz personai, kas nav nodokļa maksātājs, pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur šis pakalpojums faktiski tiek sniegts.

Kādu es vēlētos Rīgu, jeb mana programma Rīgai

Ar nekustamo īpašumu saistīta pakalpojuma sniegšanas vieta Ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu, tai skaitā ar nekustamo īpašumu saistīta darījuma starpnieku un ekspertu pakalpojuma, viesu izmitināšanas pakalpojuma, nekustamā īpašuma nomas pakalpojuma, būvniecības pakalpojuma, būvdarbu sagatavošanas tai skaitā arhitektu pakalpojumabūvdarbu koordinācijas un uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur šis nekustamais īpašums atrodas.

Starpniecības pakalpojuma sniegšanas vieta Ja starpnieks sniedz pakalpojumu personai, kura nav nodokļa maksātājs, šā pakalpojuma sniegšanas vieta ir kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām, kur saskaņā ar šo likumu tiek veikts darījums, kurā starpnieks iesaistās.

Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta 1 Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta, ja tas sniegts personai, kura nav nodokļa maksātājs, ir šīs kā strādāt internetā mītnes vieta vai deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta.

Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanas vieta 1 Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanas vieta, ja transportlīdzekļa nepārtraukts valdījums vai izmantošana nepārsniedz 30 dienas kuģiem — 90 dienasir vieta, kur transportlīdzekli faktiski nodod pakalpojuma saņēmēja rīcībā.

Kādu es vēlētos Rīgu, jeb mana programma Rīgai « Viesturs Silenieks

Restorānu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta 1 Restorānu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta, izņemot gadījumus, kad šos pakalpojumus sniedz uz kuģiem, gaisakuģos vai vilcienos pasažieru pārvadājuma posmā Eiropas Savienības teritorijā, ir vieta, kur faktiski tiek sniegti šie pakalpojumi.

Grozījumi pantā stājas spēkā Pārejas noteikumu Preču piegādes, preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā un preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā brīdis 1 Preču piegādes brīdis ir brīdis, kad faktiski tiek veikta preču piegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad preces ir saņēmis preču saņēmējs, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām

Preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī brīdis Gadījumā, kad veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī, preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā un preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā brīdis ir brīdis, kad tiesības rīkoties ar precēm kā īpašniekam tiek nodotas šā likuma 8.

Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas brīdis 1 Pakalpojuma sniegšana ir notikusi, kad pakalpojums sniegts pakalpojuma saņēmējam, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

kādi ir iespējamie papildu ienākumi militārpersonām