Ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki, KNAB: Tūrisma biroja darbinieki Rīgai nodarījuši vismaz eiro zaudējumus / Raksts / blueprint69.com


Puses veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to saistību un mērķu izpildi, kuri izriet no Granta līguma.

Puses apņemas sniegt visu informāciju, kas nepieciešama labai Granta līguma darbībai, un piemērot augstāko caurredzamības un atbildības pakāpi, kā arī labas pārvaldības principus, ilgtspējīgas attīstības un dzimumu līdztiesības principus. Puses nekavējoties informē viena otru par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt sekmīgu projekta īstenošanu. Vadošā iestāde ir atbildīga un sniedz pārskatus par vispārējo Norvēģijas finanšu instrumenta Vadošā iestāde ir atbildīga par Granta līguma īstenošanu un: a nodrošina Fonda īstenošanu saskaņā ar Granta līgumu; b veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Apsaimniekotājs ir pilnībā uzņēmies saistības un ir spējīgs īstenot un vadīt Fondu; c nodrošina granta izmantošanu vienīgi Fonda un tā apakšprojektu mērķu sasniegšanai un atbilstoši apstiprinātajam Projekta īstenošanas plānam Granta līguma 2.

ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki

Vadošā iestāde ir atbildīga par Fonda un tā apakšprojektu uzraudzību. Uzraudzība ir pietiekami pilnīga, lai dotu vadošai iestādei tiesības apliecināt informāciju, ko Apsaimniekotājs norādījis pārskatos, kas minēti NKĀM apstiprinātajās Saņēmējvalsts pārskatu sniegšanas un uzraudzības vadlīnijās. Vadošā iestāde nodrošina pilnīgas audita liecības par visiem iesaistītajiem dalībniekiem saskaņā ar NKĀM apstiprināto Noteikumu un procedūru 6.

KNAB pārstāve Agita Antonāne Latvijas Radio pastāstīja, ka izmeklēšanā veiktas vairāk nekā desmit kratīšanas dažādās adresēs un izņemts ievērojams apjoms informācijas, datu nesēju, kā arī akcīzes preces - alkoholiskie dzērieni - bez akcīzes marķējuma.

Vadošā iestāde nodrošina, ka Fonda un tā apakšprojektu auditu veic saskaņā ar audita plānu, kas noteikts atbilstoši NKĀM apstiprināto Noteikumu un procedūru 6. Ja nepieciešams, vadošā iestāde izmanto respektabla un vispāratzīta audita uzņēmuma pakalpojumus.

Turklāt Fondam jābūt iekļautam esošajās Apsaimniekotāja kontroles un audita procedūrās. Vadošā iestāde pēc pieprasījuma nodrošina Finanšu instrumenta birojam, NKĀM vai EBTA Audita padomei jebkādus audita pārskatus, tostarp audita pārskatus no augstākās audita institūcijas, kas attiecas uz Fondu un tā apakšprojektiem. Vadošā iestāde nodrošina efektīvu un ātru izmeklēšanu par ikvienu jaušamu vai faktisku krāpšanas vai neatbilstības gadījumu.

Vadošā iestāde saskaņā ar NKĀM pieņemtajām Vadlīnijām par neatbilstībām nekavējoties ziņo NKĀM par visiem domājamiem vai faktiskiem krāpšanas un neatbilstību gadījumiem, kā arī par pasākumiem, kas ar tiem saistīti un kurus veikušas kompetentās iestādes. Puses nekavējoties ziņo viena otrai, ja tām kļūst zināmas kādas pret Fondu un tā apakšprojektiem uzsāktas vai turpinātas tiesiskas darbības, tajā skaitā, Eiropas Kopienas institūciju veiktā rīcība vai pieņemtie lēmumi.

Vadošā iestāde nodrošina, ka ar projekta iesniedzēju tiek parakstīts līgums par Fonda īstenošanu. Šāds īstenošanas līgums nodrošina, ka saistības, ko vadošā iestāde uzņēmusies ar šo Līgumu, tiek pienācīgi deleģētas Apsaimniekotājam tādā veidā, kas nodrošina šo saistību izpildīšanu.

ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki

Ja dēļ nacionālajiem tiesību aktiem Grantu nevar izmaksāt Apsaimniekotājam, tad pamatojoties uz īstenošanas līgumu, saņēmējvalsts izdod tiesību aktu vai administratīvo aktu ar līdzīgu spēku. Saistību deleģēšana, kas noteikta šā panta 1.

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Pirms pirmās izmaksas vadošā iestāde ir ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki NKĀM šā panta 1. Pirms pirmās izmaksas vadošā iestāde nodrošina NKĀM šādu informāciju par Fondam būtisku līgumu vai tiesību aktu: a Apsaimniekotāja pilns juridiskais nosaukums; b iesnieguma numurs Finanšu instrumenta biroja numurs un Fonda numurs; c līguma spēkā stāšanās datums vai tiesību akta izdošanas datums; d informācija par to, kura līguma vai tiesību akta standartversija ir piemērota Fondam.

Tiešās pārvaldes institucionālās sistēmas izveidošana Tiešās pārvaldes institucionālo sistēmu veido un tās darba organizāciju nosaka Ministru kabinets. Tiešās pārvaldes iestāžu uzskaite 15 Izslēgts no Pārejas noteikumu Tiešās pārvaldes iestādes izveidošana, reorganizācija un likvidācija 1 Ministru kabinets izveido, reorganizē un likvidē tiešās pārvaldes iestādi, pamatojoties uz likumu vai pēc savas iniciatīvas, ievērojot valsts pārvaldes principus, veicot funkciju izvērtējumu, funkciju un pakalpojumu izmaksu salīdzinājumu un izvērtējot ietekmi uz iestādes saistībām. Tiešās pārvaldes iestādes nolikums 1 Tiešās pārvaldes iestādes darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

Ja līguma vai tiesību akta standartversija jau ir nosūtīta NKĀM, šā panta 4. Pēc pieprasījuma vadošā iestāde nodrošina NKĀM īstenošanas līguma vai tiesību akta kopiju kopā ar tulkojumu angļu valodā. Pieņemamie noslēguma maksājuma pieprasījumi saņemami sešu mēnešu laikā no to attiecināmo izdevumu pēdējās dienas, kas noteikta Granta līguma 4.

Maksājuma pieprasījums, kas saņemts vēlākā datumā vai kuru NKĀM atzinusi par nepieņemamu, nav pamats izmaksai. Izmaksas veic saskaņā ar apstiprinātu Projekta īstenošanas plānu Granta līguma 2.

Pirms izmaksas veikšanas, NKĀM ir nodots Projekta starpposma pārskats gan elektroniski, gan izdrukas veidā, ko apliecinājusi vadošā iestāde un maksājumu iestāde saskaņā ar NKĀM apstiprinātajām Maksājumu vadlīnijām un Saņēmējvalsts pārskatu sniegšanas un uzraudzības vadlīnijām.

Projekta starpposma pārskats aptver vismaz trīs kalendāro mēnešu laikposmu un ir saistīts ar izdevumiem šajā laikā. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, NKĀM pārliecinās, ka tie ir pareizi aizpildīti un ka izmaksas nosacījumi ir izpildīti.

ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki

Ja vien NKĀM neizlemj izmantot līdzekļus, kas noteikti šā pielikuma 6. NKĀM ziņo maksājumu iestādei par šāda izmaksas rīkojuma iesniegšanas brīdi. Ja saistībā ar izmaksu radusies kļūda, kuras dēļ izmaksāta lielāka summa, nekā pieprasīts saskaņā ar Granta līgumu, vadošā iestāde pēc NKĀM pieprasījuma bez kavēšanās atmaksā jebkuru summu, kas kļūdaini izmaksāta.

Ja kļūdas dēļ tiek izmaksāta mazāka summa, nekā pieprasīts, NKĀM pēc iespējas ātrākā laikā pēc kļūdas atklāšanas izmaksā trūkstošo summu. Piemēro radušos izmaksu finansēšanas proporcionālisma principu, tas ir, granta likme, kas noteikta Granta līguma 2.

Šī panta nosacījumi neattiecas uz 3.

ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki

NKĀM ir izpildījusi savas attiecīgās izmaksas saistības brīdī, kad tā ir veikta un maksājumu iestāde ir to saņēmusi pilnā apmērā. Ja izmaksu vai atmaksu ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki ir pamatota ar 6. Vadošā iestāde nodrošina, ka Apsaimniekotājs darbojas saskaņā ar šiem norādījumiem.

Vadošā iestāde nodrošina, ka maksājumu iestāde 15 darba dienu laikā no izmaksas saņemšanas pārskaita izmaksu Apsaimniekotājam. NKĀM pa elektronisko pastu līdz katra mēneša Šādā ziņojumā ir minēta pārskaitījuma summa, saņēmēja vārds, Fonda Finanšu instrumenta biroja numurs un pārskaitījuma datums.

Vadošā iestāde nodrošina, ka Apsaimniekotājs atvērs divus kontus, vienu priekš vadības izmaksām un vienu priekš apakšgrantiem.

ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki

Pirms ierosināto grozījumu iesniegšanas vadošā iestāde tos apstiprina un apliecina, ka tie ir nepieciešami vai piemēroti Fonda efektivitātes nodrošināšanai. Ja ir šaubas par NKĀM apstiprinājuma nepieciešamību par ierosinātajiem grozījumiem, it īpaši, ja grozījumi ir saistīti ar Fonda struktūru Granta līguma 3. Pirms šā panta 1.

Vadošā iestāde nodrošina, ka valsts iepirkuma principi un procedūras, kas noteiktas valsts un Kopienas tiesību aktos, piemēro jebkurā Granta līguma īstenošanas līmenī. Ja līgumi, kas noslēgti kā Fonda īstenošanas sastāvdaļa, ir ārpus tiem ierobežojumiem, kurus valsts vai Kopiena noteikusi valsts iepirkumam, vai ārpus piemērojamām valsts iepirkuma likuma darbības jomām, vadošā iestāde nodrošina, ka šādu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana arī procedūras pirms piešķiršanas un šādu līgumu noteikumi atbilst labākajai saimnieciskajai praksei, tostarp uzskaitamībai, ļauj atklātu un godīgu konkurenci starp potenciālajiem izpildītājiem un nodrošina Norvēģijas finanšu instrumenta Vadošā iestāde nodrošina, ka iepirkumā un līgumu izpildē ievēro augstākos ētikas standartus, kā arī nodrošina atbilstošu efektīvu līdzekļu piemērošanu, lai novērstu nelikumīgus vai negodīgus paņēmienus.

Nekādi piedāvājumi, dāvanas, maksājumi vai jebkura veida labumi, kas tieši vai netieši tiktu vai varētu tikt uzskatīti par nelikumīgiem vai negodīgiem paņēmieniem, piemēram, par pamudinājumu piešķirt tiesības slēgt vai izpildīt valsts pasūtījuma līgumus vai atlīdzību par valsts pasūtījuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vai līgumu izpildi, netiek pieņemti. Vadošā iestāde nodrošina līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas un līgumu izpildes dokumentācijas glabāšanu un izsniegšanu pēc NKĀM pieprasījuma.

Vadošā iestāde nodrošina, ka NKĀM, Finanšu instrumenta birojam vai ikvienam, kas pilnvarots pildīt uzdevumus to vārdā, kā arī EBTA Audita padomei pēc pieprasījuma ir tūlītēja, pilnīga un netraucēta pieeja visai informācijai, dokumentiem, personām, publiskām vai privātām vietām vai kā iemācīties nopelnīt lielu naudu, kas skar Granta līguma īstenošanu.

Tiesībsarga biroja dalība Latvijas Sodu izpildes kodeksa pastāvīgajā darba grupas sanāksmē

Šāda piekļuve ir pakļauta ierobežojumiem, kas piemērojami saskaņā ar saņēmējvalsts tiesību aktiem. Vadošā iestāde pēc pieprasījuma nodrošina, ka iepriekš minētos pilnvarotos pārstāvjus pavada attiecīgs personāls un nodrošina tiem nepieciešamo palīdzību. Pieprasījums saskaņā ar šo punktu tiek nosūtīts vismaz divas nedēļas pirms plānotās vizītes.