Kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju


Šādi vārdi reizē ar nozīmi pauž arī runātāja attieksmi pret nosaukto parādību, izsaka viņa emocionālo vērtējumu. Tāpat kā stilistisko nokrāsu, arī emocionālo nokrāsu īsti izjūtam tikai salīdzinājumā ar citiem vārdiem, kam nav emocionālas nokrāsas.

  • - поинтересовалась Николь, когда они приблизились к ожидавшему мирмикоту.
  • ГЛАВА 83 Беккеровская «веспа», без сомнения, была самым миниатюрным транспортным средством, когда-либо передвигавшимся по шоссе, ведущему в севильский аэропорт.

Piemēram: Emocionālā nokrāsa var būt gan pozitīva, gan negatīva. Pozitīva emocionāla nokrāsa izsaka cildinājumu, cieņu, patiku, labvēlību, sirsnīgumu. Piemēram: tēvzeme - dzimtene, jauneklis - jaunietis, māmuliņa - māte. Šādu nokrāsu var izteikt arī atvasinājumi ar piedēkļiem -iņ- -īt-: roka - rociņa, pasaka - pasaciņa, zvaigzne - zvaigznīte. Negatīva emocionāla nokrāsa izsaka nepatiku, nelabvēlību, nievājumu, nicinājumu, nosodījumu, necieņu, ironiju.

Mūzika 1.–9. klasei

Piemēram: darbonis - darbinieks, tērgāt - pļāpāt, karapūļi - karaspēks. Šādu nokrāsu var izteikt arī atvasinājumi ar piedēkļiem -el- -elē-: vīrs - vīrelis, māja - mājele, spriest — spriedelēt. Vanadziņš nebija putnēns, bet tāds pats cilvēku bērns mazām, žiglām kājelēm, augu dienu nosmulētu mutīti un mīkstiem, linu dzelteniem matiem kā daudzi citi bērni viņa vecumā.

kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju

Vārdu, kam piemīt tikai emocionālā nokrāsa, nav daudz. Ļoti bieži emocionālā nokrāsa ir saistīta ar stilistisko.

Visspilgtāk tas vērojams sarunvalodas vārdu grupā.

kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju

Lielākā daļa sarunvalodas vārdu ir ar emocionālu nokrāsu. Sarunvalodas vārdi ar pozitīvu emocionālu nokrāsu ir, piemēram, meita - jauniete, dudināt - sarunāties; ar negatīvu nokrāsu ir, piemēram skuķis - meitene, plinkšķināt - spēlēt klavieresčīgāt - spēlēt vijoličīkstēt - gausties.

Sarunvalodas vārdu, kas emocionālā ziņā ir neitrāli, nav daudz, piemēram, aizķeršanās - aizkavēšanās, āķīgs - grūts, ņuka - rika. Poētismi ir stilistiska un emocionāla pacēluma vārdi. Tiem pozitīva emocionāla nokrāsa ir vienmēr. Vārdi ar stilistisku vai emocionālu nokrāsu ir ļoti izteiksmīgi, bet nedrīkst aizmirst to lietošanas nosacījumus. Stilistiskā un emocionālā nokrāsa bagātina vārdu saturu, bet ierobežo to izmantošanu. Emocionālā nokrāsa pati par sevi vārdnīcās netiek norādīta, tā tiek vai nu konkretizēta, visbiežāk ar norādēm uz mīlinājuma, nievājuma vai ironisku nokrāsu, vai vispār paliek neatklāta.

MANTOTĀ LEKSIKA Par mantoto leksiku kādā valodā uzskata visu to leksiku, kuras pirmsākumi saistāmi ar izcelšanos no radniecīgām valodām kopēja pirmavota Tā latviešu valodas vārdu krājumā par mantotu uzskatāma tā leksika, kas radusies indoeiropiešu, baltu vai latviešu pirmvalodā. Vecāko mantotās leksikas slāni veido vārdi, kuru sākotne ir indoeiropiešu pirmvalodā. Tajā ietilpst indoeiropiešu valodām kopējie vārdi.

kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju

Šo slāni sauc par indoeiropiešu leksikas kopības slāni. Piemēram: saule lat. Indoeiropiešu pirmvalodai ir tūkstošiem gadu ilga vēsture, jo tik tālā pagātnē valodas attīstība noritēja ļoti gausi — daudzas valodas pārmaiņas noritēja simtiem gadu.

Jaunāku mantotās leksikas slāni veido vārdi, kuru sākotne ir baltu pirmvalodā.

Vai Attēls:IMG

Tie ir vārdi, kas kopēji tikai baltu valodām. Leksikas slāni, kurā ietilpst baltu valodām kopējie vārdi, sauc par baltu leksikas kopības slāni. Piemēram: kupls liet. Mantotajā leksikā ietilpst vārdi, kas izsaka svarīgus, bieži lietojamus jēdzienus. Daudzi mantotās leksikas vārdi ieguvuši nozīmes, kādas tiem sākotnēji nav bijušas. Mantotās leksikas opcijas neironu tīkls, kā arī uz tās pamatiem radušos jaundarinājumus mēdz saukt par latviskas cilmes vārdiem pretstatā aizguvumiem, kam ir nelatviska cilme.

Aizguvumi ienāk valodā, tai saskaroties ar citu tautu valodām. Sabiedrības vēsturiskās attīstības gaitā starp dažādu valodu runātājiem izveidojas ekonomiski, politiski un kultūras sakari. Sakariem arvien paplašinoties un padziļinoties, pieaug vārdu aizgūšanas iespējas.

Tāpēc vārdus, kas pārņemti no citām valodām, sauc par aizguvumiem. Aizguvumu rašanās iemesli var būt divējādi: iepazīstoties citā tautā ar jauniem priekšmetiem, parādībām un jēdzieniem, tauta pārņem arī šo priekšmetu, parādību un jēdzienu nosaukumus. Aizgūtie vārdi ienāk valodā līdz ar jauniem jēdzieniem, jaunu saturu; dažreiz aizguvumi nomaina jau pazīstamu jēdzienu agrākos nosaukumus, piemēram, īkstis — nieres, vedības — kāzas, vai arī dublē jau valodā esošos vārdus, piemēram, līgava un brūte, sols un beņķis, vaiņags un kronis.

Satura rādītājs

Citu valodu ietekmes var būt ļoti daudzveidīgas. Mūsu vārdu krājumā ir gan latviskas cilmes vārdi, gan vārdi, kas pārņemti no citām valodām. Latviskas cilmes vārdi saule, mēness, diena, nakts, acs, auss, māte, brālis, balodis, briedis, lapsa. Slepenais opciju indikators ir, piemēram: puika, puķe, kāposti, kažoks, telts, zāģis, raķete, aktieris, tramvajs, operācija, kritika.

Dalībnieces diskusija:Ingii

Vārdu krājuma lielāko daļu veido latviskas cilmes vārdi, tie ir ļoti seni. Aizguvumi ir jaunāks leksikas slānis. Aizguvumi bagātina leksiku, tie atspoguļo arī tautas vēsturiskos sakarus ar citām tautām.

Vēsturiskās attīstības gaitā latviešu tautai bijuši ilgstoši un seni sakari ar krieviem un vāciešiem. Tāpēc no krievu un vācu valodas latviešu valodā ir visvairāk aizguvumu. Latviešu tautu ar slāvu tautām saista kultūras sakari kopš 9. Taču latviešu literārajā valodā slāviskas cilmes aizguvumi pārņemti galvenokārt no krievu valodas.

kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju

Tie ir ienākuši dažādos laika posmos. Vecākais aizguvumu slānis aptver IX — XII gadsimtu, kad daļa tagadējās Latvijas teritorijas bija politiski atkarīga no senās Krievu valsts. No krievu valodas tika aizgūti šādi vārdi: soģis, bagāts, baznīca, zābaks, cena, gads, kapeika, kāposti, kodaļa, ķīselis, nedēļa, pagasts, pagrabs, pīrāgs, dārgs, pulks, robeža, rublis, solīt, kažoks, soma, svētki, svēts, zvanīt, zvans, ķīselis, šinelis un citi.

Daudz aizguvumu ir no vācu valodas. No vācu valodas aizgūto vārdu salīdzinājumā ar citiem aizguvumiem latviešu valodā ir visvairāk. Tie radās sakarā ar vācu krustnešu iebrukumu Latvijā No vācu valodas aizgūts visvairāk tādu vārdu, kas attiecas uz mājas dzīvi un amatniecību.

Pie aizguvumiem no vācu valodas pieder tādi vārdi kā stārķis, amats, bikses, bomis, spainis, bumbieris, zāģis, būvēt, deniņi, redeles, dienests, klucis, dīķis, etiķis, glāze, kaste, bīdelēt, krogs, krūze, ķirsis, panna, pīpe, pudele, rēķināt, sīpols, strēmele, šķūnis, tapa, dubults, telts, kurvis, vērts, ēvele, ziepes.

Daļa vārdu latviešu valodā ir aizgūti no lībiešu valodas.

Беккер постарался придать своему испанскому тяжелый немецкий акцент: - Hola, hablas Aleman. Но стены ли это. Он прислушался. - Я собираюсь ответить на этот вопрос, - возразил Элвин.

Lībieši apdzīvoja Latvijas teritoriju jau pirms baltu cilšu ierašanās. No lībiešu valodas aizgūti galvenokārt vārdi, kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju apzīmē ar jūru un zvejniecību saistītas parādības, bez tam arī vēl citi vārdi. Piemēram: liedags, allaž, sēne, joma, kaija, ķesele, ķīsis, launags, maksa, murds, nūja, paisums, puika, puķe, muiža, pulgot, ķepa, salaka, selga, kāls, sīga, loms, tērauds, vajadzēt, vimba, kukainis.

Navigācijas izvēlne

Aizguvumi no krievu, vācu un lībiešu valodas pieder pie senākajiem aizguvumiem. Tie ir pārņemti tiešā sazināšanās procesā. Laika gaitā šie aizguvumi ir pielāgojušies latviešu valodas sistēmai un pilnīgi iekļāvušies tajā. Ne fonētiski, ne morfoloģiski tie neatšķiras no latviskas cilmes vārdiem un ir kļuvuši par vispārlietojamās leksikas sastāvdaļu.

Tiem ir liela līdzība skanējumā, rakstījumā un nozīmē, diezgan bieži nozīme ir pilnīgi vienāda. Tādi ir, piemēram, vārdi: metāls vāc.

Aizguvumi ienāk valodā, tai saskaroties ar citu tautu valodām. Sabiedrības vēsturiskās attīstības gaitā starp dažādu valodu runātājiem izveidojas ekonomiski, politiski un kultūras sakari. Sakariem arvien paplašinoties un padziļinoties, pieaug vārdu aizgūšanas iespējas. Tāpēc vārdus, kas pārņemti no citām valodām, sauc par aizguvumiem. Mūsu vārdu krājumā ir gan latviskas cilmes vārdi, gan vārdi, kas pārņemti no citām valodām.

Metall, angl. Kultur, angl. Examen, angl.

kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju

Šie vārdi ir pazīstami arī citās lielu un mazu tautu valodās. Aizguvumus, kas sastopami daudzās valodās, sauc par svešvārdiem. Par internacionālismiem tos dēvē plašās izplatības dēļ. Apkarodami nevajadzīgus aizguvumus, bet vēlēdamies bagātināt vārdu krājumu, padarīt pieejamākas citu tautu kultūras vērtības, internacionālismus popularizēja jaunlatvieši. Internacionālismu cilmi, nozīmes, pareizizrunu un rakstību atspoguļo svešvārdu vārdnīcas. Svešvārdu rakstību iespējams noskaidrot arī pareizrakstības un citās vārdnīcās.

Tie svešvārdi, kas nesen ienākuši latviešu valodā, pagaidām vēl vārdnīcās nav atrodami. Salīdzinājumā ar dzimtās valodas vārdiem internacionālismiem raksturīgas specifiskas fonētiskas pazīmes: īss un garš patskanis o: okeāns, ozons; līdzskanis h: haoss, harmonija; uzsvērtas dažādas zilbes: konjugācija, ragū, buklē, kakao.

Galvenie internacionālismu avoti Eiropas tautu valodās ir sengrieķu un latīņu, franču, itāļu, angļu, vācu un krievu valoda. Visvairāk internacionālismu ir devušas senās valodas — grieķu, latīņu - un franču valoda. Grieķu cilmes internacionālismi ir vārdi: agronoms, analīze, aritmētika, bibliotēka, demokrātija, drāma, ekonomika, filozofija, fizika, fonētika, gramatika, harmonija, komēdija, koris, kritika, leksika, lirika, loģika, matemātika, morfoloģija, orgāns, orķestris, poēma, politika, simbols, sintakse, taktika, teātris, tehnika, teorija, traģēdija, utopija, zona.

Latīņu cilmes internacionālismi ir vārdi: arguments, autors, deputāts, dokuments; eksāmens, ekskursija, evolūcija, fakts, forma, komunisms, mode, operācija, pozīcija, progress, pulss, republika, revolūcija, sociālisms, summa, tabula, teksts, tendence, unikāls, urna, vibrēt, vitāls.

No citām valodām ienākuši tādi internacionālismi kā flote, aktieris, avanss no franču valodaskross, mītiņš, tramvajs no angļu valodassoprāns, tenors, koncerts, temps, galantērija, spageti no itāļu valodasfronte, štābs, krahs, šveicars no vācu valodasartelis, stepe, taiga, kolhozs no krievu valodasmatrozis no holandiešu valodas.

Mūsdienās svešvārdu ieplūšanu vārdu krājumā veicina politiķu, sportistu, žurnālistu, tulkotāju, mākslinieku, zinātnieku, ražošanas organizatoru starptautiskā darbība. Pasaulē sevišķi izplatīta ir angļu valoda, tāpēc visās sadarbības sfērās galvenokārt tiek izmantota angļu valoda.

Arī latviešu valodā arvien vairāk nostiprinās angļu valodas vārdi: sportā — rallijs, skeitbords, frīstails; pārvaldē, ražošanā, tirdzniecībā — menedžeris, sponsors, spīkers, mārketings, supermārkets, bizness; elektronikā un informātikā — telefakss, videoklips.

Internacionālismus reti pārņem tieši - no to tautu valodām, kurās tie radušies. Visbiežāk tie izplatās ar starpniekvalodām. Par tādām mēdz būt lielo tautu valodas. Internacionālismi ir svarīga leksikas sastāvdaļa - tie ievērojami bagātina vārdu krājumu. Daudzi plaši pazīstami internacionālismi ir vienīgie attiecīgo parādību apzīmējumi kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju valodā: radio, televīzija, kongress, konference, kritika, patriots, inerce, izolācija, elektrība, vitamīns.

kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju

Bez internacionālismiem nav domājami dažādu jēdzienu apzīmējumi zinātnē, tehnikā, mākslā. Daļai internacionālismu ir atbilstoši latviski apzīmējumikas var būt izteikti ar vārdu vai vārdu savienojumu. Piemēri: stabils - noturīgs, precīzs - noteikts, unikāls - vienreizējs, arguments kurš kukaiņu nosaukums žargonā apzīmē iespēju pamatojums, pretenzija - prasība, realizēt - īstenot, ignorēt neievērot. Šādi internacionālismi paplašina izteiksmes iespējas, piešķir valodai lokanību, precizitāti, rada stilistisku daudzveidību, palīdz izteikt nianses, kuru nav latviskajiem vārdiem.

Taču nav ieteicams tekstu pārblīvēt ar svešvārdiem, jo mazinās tā saprotamība un tā tiek noplicināta dzimtā valoda. Vingrinājumi 1. Izskaidro tikai internacionālismu nozīmes! Traģēdija, baritons, sonāte, kaija, liedags, eksāmens, operēt, remontēt.