Vk iespējas


VK: RD neizmanto iespējas piedzīt nodokļa parādus VK konstatējusi, ka Rīgas pilsētas pašvaldības veiktās darbības NĪN nodokļa aprēķināšanai nenodrošina, ka nodoklis tiek aprēķināts par visiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, - būvniecības uzraudzība pašvaldībā nenodrošina, ka pašvaldība identificē visus objektus, kuriem jāaprēķina NĪN.

vk iespējas bināro opciju stratēģijas olimpiskajā tirdzniecībā

Nevienā no izlases veidā pārbaudītajiem gadījumiem laika periodā no VK konstatējusi, ka ar NĪN vk iespējas aplikti arī Rīgas brīvostas teritorijā iznomātie valsts un pašvaldības zemesgabali - Tādējādi pašvaldība nav aprēķinājusi NĪN 96 latu apmērā.

Pašvaldība gan skaidro, ka normatīvie akti, kas nosaka personu, kura ir nodokļa maksātājs par valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, ir savstarpēji pretrunīgi un skaidri nenosaka nodokļa maksātāju par šiem objektiem.

VK: rīdziniekiem nav nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus Publiskos informācijas avotos — bukletos un interneta mājas lapā — nav nodrošināta pilna informācija par sociālajiem pakalpojumiem «aprūpe mājās», ko pašvaldības sniedz personām ar vecuma vai funkcionāliem traucējumiem viņu dzīvesvietā. Līdz ar to Rīgas pašvaldība nav ievērojusi normatīvo aktu prasības, ka sabiedrība jāinformē par savu darbību. VK aicina Rīgas pašvaldību nodrošināt publiski pieejamu informāciju par visiem sociālajiem pakalpojumiem, ko tā sniedz. VK aicina Rīgas pašvaldību nodrošināt, lai visi sociālo pakalpojumu pieprasītāji tiktu informēti par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem, sociālā dienesta pieņemto lēmumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņiem.

Nodokļu maksātāji izmanto šo situāciju un izvairās sniegt pašvaldībai NĪN aprēķinam nepieciešamo informāciju. Pamatojoties uz pašvaldības konstatētajām problēmām un priekšlikumiem, Finanšu ministrijā izveidota darba grupa, lai veiktu grozījumus likumā par NĪN maksātāja noteikšanu brīvostas teritorijā.

vk iespējas ātras naudas biznesa idejas

Likumprojekts jāiesniedz Ministru kabinetā šā gada aprīlī. Tā rezultātā iestājies nokavēto nodokļa maksājumu parāda piedziņas noilgums.

vk iespējas kā nopelnīt naudu jaunatnei

Vienlaikus VK uzsver, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai ne visos gadījumos ir iespējams aprēķināt NĪN par visiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši normatīvajam aktam, jo Kadastra reģistra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā dati, kurus izmanto NĪN aprēķinam, ne vienmēr ir pareizi, tāpat normatīvie akti skaidri nenosaka, kurā brīdī Kadastra informācijas sistēmā reģistrējams būvobjekts.

Rezultātā daži būvobjekti tiek reģistrēti kā jaunbūves, paredzot izbūvēt nulles ciklu, bet citi būvobjekti tiek reģistrēti tikai pēc vk iespējas ekspluatācijā.

Valsts kontrole secinājusi, ka normatīvie akti NĪN parādu administrēšanai rada nevienlīdzīgu attieksmi pret nodokļu maksātājiem un nenodrošina labas pārvaldības principa ievērošanu valstī, jo katra pašvaldība atbilstoši savai kompetencei nosaka kritērijus nodokļu parādu administrēšanai savā teritorijā, līdz ar to dažādās pašvaldībās NĪN administrēšanā tiek piemēroti atšķirīgi kritēriji.

Revīzija par NĪN administrēšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā veikta par laika periodu no Revīzija ietvēra pārbaudes par nekustamā īpašuma objektu, kas apliekami ar NĪN, pārzināšanu, kā arī nodokļa aprēķināšanas vk iespējas nodokļu parādu administrēšanas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam, izvērtējot arī veikto darbību efektivitāti. Revīzijā konstatētās nepilnības trešdien, Pašvaldība kopumā paredzējusi 16 veidu NĪN atvieglojumus.

Pakalpojumus sniedzošās un Talsu novada domei piederošās kapitālsabiedrības darbojas ar zaudējumiem, nav spējīgas no apgrozāmajiem līdzekļiem pilnībā nosegt savas īstermiņa saistības un tuvākajā nākotnē tām var iestāties grūtības ar maksātspēju. Turklāt kapitālsabiedrību sliktās pārvaldības dēļ to sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem ir nekvalitatīvi un dārgi.

Pieaugums skaidrojams ar nodokļa izmaiņām, kas stājās spēkā no