Papildu ienākumu pārskats


kurš pārvalda iespēju

Izņēmums ir: vidējas un lielas komercsabiedrības, kuras, atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem, un sabiedrības, kas ir koncerna mātes sabiedrības, kuras sagatavo konsolidēto gada pārskatu, kurām gada pārskats un konsolidētais gada pārskats ja tāds tiek gatavots ir jāiesniedz VID septiņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

Papildus gada pārskatam un revidenta atzinumam par gada pārskatu tām sabiedrībām, kas sasniedz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu papildu ienākumu pārskats noteiktos kritērijus, kā arī sabiedrībām, kuru statūtos vai dalībnieku akcionāru sapulces lēmumā ir noteikts, ka gada pārskatu pārbauda revidentssaskaņā ar Komerclikuma noteikumiem pirms gada pārskata apstiprināšanas ir nepieciešams sagatavot arī valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu zaudējumu gadījumā — par finanšu stāvokļa uzlabošanu un padomes ziņojumu par gada pārskatu ja sabiedrībai ir padome.

Turklāt saskaņā ar Koncernu likumuja vien nav noslēgts koncerna līgums, atkarīgajām sabiedrībām jāsagatavo arī atkarības pārskats, kas ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā.

demo konts akciju tirgū

Kārtējā dalībnieku akcionāru sapulce gada pārskata apstiprināšanai bija sasaucama ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā, paziņojums par sapulces sasaukšanu SIA dalībniekiem nosūtāms vismaz divas nedēļas pirms sapulces, akciju sabiedrības akcionāriem — vismaz 30 dienas pirms sapulces. Kopā ar paziņojumu par sapulces sasaukšanu komercsabiedrības dalībniekiem akcionāriem ir nosūtāms arī gada pārskats, atkarības pārskats, revidenta atzinums, padomes ziņojums un valdes priekšlikums.

Attiecībā uz akciju sabiedrībām, iepriekš minētos dokumentus var nepievienot paziņojumam par sapulces sasaukšanu, ja paziņojumā ir norādīta vieta un laiks, kad akcionārs ar šiem dokumentiem var iepazīties sabiedrības juridiskajā adresē.

tirdzniecības robotu puria metode

Gada pārskats jāiesniedz tikai VID. VID iesniedzams arī paskaidrojums par to, kad gada pārskats ir apstiprināts. Atgādinām, ka gada pārskatu jāparaksta ne tikai valdei vai tās pilnvarotam valdes loceklim, bet arī sabiedrības grāmatvedim vai ārpakalpojuma grāmatvedim — kritēriji noteikti Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un grāmatveža līdzparakstīšanas pienākums attiecas uz finanšu pārskatu.

opcijas patiesā un laika vērtība

Lasīt arī:.