Projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām


Mērķis bija līdz Pamatojoties uz riska novērtējumu, mēs pārbaudījām, vai: EIB līdz Veicot revīzijas darbu, mēs izskatījām ziņojumus par ESIF darbības rezultātiem, kas bija publicēti līdz revīzijas norisei, analizējām ESIF operāciju portfeli, izvērtējām izlasē iekļautās operācijas un intervējām un aptaujājām Komisijas un EIB grupas amatpersonas, ESIF darījumu partnerus un attiecīgās jomas ekspertus.

Tomēr ziņotajā mobilizēto ieguldījumu aplēsē nav ņemts vērā fakts, ka dažas ESIF operācijas aizstāja citas EIB operācijas un ES finanšu instrumentus, vai fakts, ka daļa no ESIF atbalsta tika novirzīta projektiem, kurus varēja finansēt no citiem avotiem, lai gan ar atšķirīgiem nosacījumiem. Turklāt jārīkojas, lai uzlabotu ESIF atbalstīto ieguldījumu ģeogrāfisko izplatību.

Charlie bit my finger - again !

V Mēs konstatējām, ka līdz Turklāt līdz Šā rezultāta sasniegšanu sekmēja vairāki faktori, tostarp ESIF kā EIB sniegta budžeta galvojuma izveide, nodrošinot fonda darbības elastību, nosakot vien dažus mērķus vai ierobežojumus attiecībā uz ESIF ieguldījumu portfeli, ieviešot racionalizētu pārvaldības kārtību un stiprinot sadarbību ar valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm.

VI Salīdzinājumā ar EIB uzņēmās augstāka riska finansējumu, piedāvājot klasiskos augstākas prioritātes investīciju aizdevumus ar ilgāku termiņu, ņemot nenodrošinātas pozīcijas gadījumos, kad visi citi aizdevēji vai to vairākums bija nodrošināti, un veicot darījumus ar augstāka riska partneriem, vienlaikus salīdzinoši maz izmantojot citus pieejamos augstāka riska finanšu produktus.

Turklāt mēs konstatējām, ka Komisijai un EIB jāapsver iespējama pārklāšanās nākotnē starp ESIF Infrastruktūras un inovācijas klases operācijām pamatojoties uz reālām iespējām Eiropas strukturālo un investīciju fondu finanšu instrumentiem.

Mūsu aptaujas rezultāti parādīja, ka gandrīz trešā daļa no infrastruktūras un inovācijas klasē finansētajiem projektiem tiktu īstenoti arī bez ESIF atbalsta.

  1. Projekta komerciālās efektivitātes novērtēšanas metodes.
  2. Clentbank binārās opcijas
  3. Pielikums 1.

Projektu īstenotāji lielākoties deva priekšroku ESIF finansējumam, jo tā izmaksas bija zemākas vai arī tika piedāvāts ilgāks atmaksas termiņš. Mēs atklājām dažus gadījumus, kad ESIF projektus varēja finansēt no privātiem vai citiem publiskā sektora avotiem vai kad EIB tos varēja finansēt kā ierastu operāciju, gan ar atšķirīgiem nosacījumiem.

Kopsavilkums

IX Mobilizēto ieguldījumu aplēsē izmantotā metodika dažos gadījumos par augstu novērtēja to, cik lielā mērā ESIF atbalsts faktiski piesaistīja papildu ieguldījumus reālajā ekonomikā. Salīdzināmu visu ES finanšu instrumentu un budžeta galvojumu darbības rezultātu un uzraudzības rādītāju trūkums mazina pārredzamību un spēju izvērtēt rezultātus. X ESIF portfelis Taču ESIF parakstīto finansēšanas operāciju ģeogrāfiskā koncentrācija nebija pietiekami līdzsvarota — operācijas galvenokārt tika īstenotas tikai dažās no ES 15 lielākajām dalībvalstīm.

Augstākais ESIF finansējuma apguves līmenis pamatojoties uz reālām iespējām konstatēts valstīs, kurās bija visattīstītākās un aktīvākās valsts attīstību veicinošās bankas un iestādes, tādējādi liecinot par vajadzību sniegt atbalstu, tostarp tehnisko palīdzību, mazāk attīstītajām.

XI Balstoties uz šiem apsvērumiem, mēs sniedzam ieteikumus, lai veicinātu no ESIF finansētu augstāka riska EIB produktu pamatotu izmantošanu; veicinātu papildināmību starp ES finanšu instrumentiem un ES budžeta galvojumu; uzlabotu novērtējumu par to, vai iespējamos ESIF projektus varēja finansēt no citiem avotiem; labāk aplēstu mobilizētos ieguldījumus; uzlabotu ESIF atbalstīto ieguldījumu ģeogrāfisko izplatību.

Ievads 01 IPE pieņēma, reaģējot uz ieguldījumu samazināšanos Eiropā pēc finanšu un ekonomikas krīzes, kas sākās Vienlaikus Komisija atzina, ka dalībvalstis saskārās ar fiskāliem ierobežojumiem un ka spēkā esošās ES izdevumu programmas nodrošināja vien ierobežotu elastību. Komisija lēsa, ka, lai sasniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu līmeni ES, ieguldījumu nepietiekamība bija — miljardi EUR gadā 2. To veido trīs savstarpēji pastiprinoši pīlāri: i  Eiropas Stratēģisko investīciju fonds ESIFkas nodrošina finansējumu ieguldījumiem; ii Eiropas Investīciju konsultāciju centrs, kas sniedz tehnisku palīdzību projektu īstenotājiem, un Eiropas Investīciju projektu portāls, kas nodrošina publicitāti un informācijas apmaiņu par projektiem, kuriem nepieciešams finansējums; kā arī iii regulatīvās un strukturālās reformas, lai likvidētu šķēršļus ieguldījumiem.

Pārvaldības struktūras izveidi pabeidza Līdz tam laikam ES galvojuma izmantošanu apstiprināja Komisija.

Inovatīvas projektu vadības modeļi

Katrā klasē veic parāda finansēšanas operācijas projekta investīciju novērtējums kapitāla finansēšanas operācijas 5. Attiecībā uz MVUK koncentrācijas robežvērtības nav noteiktas.

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

Tas nozīmē, ka principā ESIF finansējums ir paredzēts operācijām, kas risina tirgus nepilnības vai nepietiekamu investīciju situācijas un ko tajā pašā laikposmā, kad var izmantot ES galvojumu 9ar EIB, EIF vai saskaņā ar esošajiem ES finanšu instrumentiem bez ESIF atbalsta nevarētu īstenot vai nevarētu īstenot tikpat lielā mērā.

Kā redzams 2.

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

Turklāt sagaidāms, ka Finansējuma palielinājuma mērķis ir līdz Minētais modelis laikposmā no Priekšlikuma mērķis ir, pamatojoties uz ESIF darbībā gūto pieredzi un finanšu instrumentiem Finanšu regulas izpratnē, mobilizēt ieguldījumus vēl aptuveni  miljardu EUR apmērā, darot pieejamu ES budžeta galvojumu vēl 38 miljardu EUR apmērā. Tādējādi tas varētu kļūt par turpinājumu vērienīgai ieguldījumu programmai, kas sākās ar ESIF.

Īpašais ziņojums Nr. 3/ par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu

Komisija uzskata, ka modelis InvestEU būs vērsts uz tirgu un četrām galvenajām politikas jomām, proti, i  ilgtspējīgu infrastruktūru, ii  pētniecību, inovāciju un digitalizāciju, iii  MVU un mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām un iv  sociālajiem ieguldījumiem un prasmēm.

Revīzijas tvērums un pieeja 12 Revīzijas mērķis bija izvērtēt, vai ESIF efektīvi piesaista finansējumu, lai atbalstītu ieguldījumus ES. Mēs pārbaudījām, vai: EIB līdz Mēs pievērsāmies galvenokārt infrastruktūras un inovācijas klasei, kurai atvēlētas gandrīz trīs ceturtdaļas ESIF galvojuma summas. Mazo un vidējo uzņēmumu klasei daļēji bija veltīts iepriekšējais Palātas īpašais ziņojums ESIF portfelim kopumā pamatojoties uz reālām iespējām ar augstāku riska profilu nekā investīciju portfelim, ko EIB atbalstīja projekta investīciju novērtējums pamatojoties uz reālām iespējām regulas stāšanās spēkā, īstenojot savu ierasto investīciju politiku.

ESIF atbalstītajiem projektiem arī jābūt ar augstāku riska profilu nekā tiem, kurus atbalsta ar EIB ierastajām operācijām Kopējais apstiprinātais ESIF finansējums pirmajos trīs gados sasniedza sākotnēji paredzētās summas 16 Līdz Kopējais parakstītais ESIF finansējums abām klasēm I pielikumā apkopoti ESIF dati, kas paziņoti līdz It īpaši jāņem vērā tas, ka no EIB pašu resursiem finansētajiem intervences pasākumiem netiek piemērots valsts atbalsta novērtējums.

Tas ESIF pamatojoties uz reālām iespējām apstiprināšanas procedūru padara ātrāku un elastīgāku par dalītas pārvaldības ES finanšu instrumentu atbalsta apstiprināšanas procedūrām; racionalizētā pārvaldība deva EIB iespēju ESIF portfelī ātri iekļaut jaunas operācijas, it īpaši tādas, kurām jau bija veikta EIB izvērtēšanas un apstiprināšanas procedūra.

Mūsu veiktā valsts attīstību veicinošo banku vai iestāžu aptauja un pārrunas parādīja, ka lielākā daļa VAVBI pozitīvi vērtēja sadarbības stiprināšanu ar EIB grupu. Mēs aprēķinājām, ka, neraugoties uz šo četrkārtīgo apjoma palielinājumu, kopējā nepietiekamība Cita starpā tie ir augstākas un zemākas prioritātes aizdevumi, riska dalīšanas instrumenti, kapitāla tirgus instrumenti piemēram, korporatīvās hibrīdobligācijaslīdzdalība kapitālā vai kvazikapitālā.

Turklāt noteikumos par operācijām, kurās iesaistītas investīciju platformas un valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes 24pakārtotība minēta kā viens no būtiskākajiem principiem ESIF operācijās ar VAVBI proti, pamatotos gadījumos ieteicams nodrošināt, lai ESIF atbalsts būtu pakārtots citām finansējuma formām Infrastruktūras un inovācijas klasē EIB papildus tās klasiskajiem ilgtermiņa augstākas prioritātes aizdevumiem uzņēmumu un projektu finansēšanai paplašināja pašreizējo augstāka riska produktu izmantošanu un izveidoja jaunus produktus, tostarp kapitāla un riska dalīšanas finansējumu, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru mezonīna finansējumu 26 un korporatīvās hibrīdobligācijas.

Pārskatot IIK operācijas, konstatējām, ka EIB investīciju aizdevumi tika atzīti par augstāka riska aizdevumiem — galvenokārt tādu iemeslu dēļ kā ilgāki termiņi, nenodrošinātas pozīcijas gadījumos, kad visi citi aizdevēji vai to vairākums bija nodrošināti, un darījumu veikšana ar augstāka riska partneriem, taču EIB maz izmantoja pakārtotā parāda produktu līgumus uzņēmumu vai projektu finansēšanai.

Arī šī joma ir EIF kompetencē. EIB tirgus analīze norādīja uz to, ka šāda veida instrumenti ir ļoti pieprasīti. Taču līdz Šāda situācija radās EIB sarežģītās uzticamības pārbaudes dēļ, kas bija vajadzīga, lai izpildītu deleģēšanas un regulatīvās prasības.

Novatoriska projekta vadības iezīmes

ESIF daļēji aizstāja citu no ES budžeta atbalstītu finanšu instrumentu finansējumu 30 ESIF būtu jāpapildina citi ES finanšu instrumenti un jāizvairās no to aizstāšanas 31un šādi citi instrumenti ir netiešas pārvaldības finanšu instrumenti un dalītas pārvaldības finanšu instrumenti proti, Eiropas strukturālo un pamatojoties uz reālām iespējām fondu finanšu instrumenti.

Mēs izvērtējām ESIF ietekmi uz citām riska dalīšanas pilnvarām, ko īsteno EIB netiešas pārvaldības finanšu instrumentikā arī uz dalītas pārvaldības finanšu instrumentiem.

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

ESIF un netiešas pārvaldības finanšu instrumenti 31 Veicot analīzi, mēs ņēmām vērā ESIF iespējamo pārklāšanos ar nozīmīgākajiem finanšu instrumentiem Taču summas, kas piešķirtas EISI parāda instrumentam, bija mazākas nekā plānots faktiski parakstīto operāciju zemā līmeņa dēļ.